Czy Ochotniczy Hufiec Pracy wróci do Raciborza?

Raciborski magistrat prowadzi rozmowy z katowickim hufcem pracy w sprawie nawiązania współpracy miasta z OHP oraz utworzenia raciborskiego oddziału hufca. Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką – nadzorowaną przez ministra właściwego do spraw pracy – wyspecjalizowaną w działaniach na rzecz młodzieży, w szczególności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym oraz bezrobotnych do 25 roku życia.

Jako Instytucja Rynku Pracy, OHP wykonuje zadania państwa w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania. Na terenie województwa śląskiego zadania OHP są realizowane przez Wojewódzkiego Komendanta OHP przy pomocy Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP z siedzibą w Katowicach.

W ramach przygotowania zawodowego uczestnicy OHP zostają zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na zasadach dotyczących pracowników młodocianych, korzystają z przysługujących im świadczeń socjalnych, a okres przygotowania zawodowego zaliczany jest im do stażu pracy. Przygotowanie zawodowe uczestników Śląskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy realizowane jest w ponad 40 zawodach m.in.: blacharz samochodowy, cukiernik, dekarz, elektromechanik, fryzjer, kucharz, malarz, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz, obuwnik, ogrodnik, sprzedawca, ślusarz, tapeciarz.

Hufce pracy realizują także projekty unijne, oferują kursy i szkolenia dzięki którym osoby w wieku 15-25 lat mają m.in. możliwość nabycia kwalifikacji zawodowych, przekwalifikowania się, czy wyrównania zaległości w nauce.