Informacja o nadawcy

Zgodnie z treścią przepisu art. 14a Ustawy o Radiofonii i Telewizji, nadawca – Radio Vanessa sp. z o.o. – realizuje swój obowiązek poprzez wskazanie poniższych informacji:

Nadawcą programu o nazwie “Radio Vanessa” jest spółka Radio Vanessa sp. z o.o.
z siedzibą w Raciborzu, ul. Batorego 5, 47-400 Racibórz, NIP : 639-00-11-309, KRS 0000086731,
Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 468 000,00 zł

Numer koncesji: 300/K/2017-R

Dane kontaktowe:
Radio Vanessa sp. z o.o.
ul. Batorego 5,
47-400 Racibórz
Telefon : 32/7-551-300
e-mail: radio@vanessa.fm
www.vanessa.fm

Organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel.: 22 597-30-00
www.krrit.gov.pl

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczpospolitej Polskiej.

Skład Zarządu:
Prezes Zarządu – Radosław Jan Łazarczyk

Dane nadawcy ujawnione w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych:
Radosław Jan Łazarczyk

Usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz wydawane dzienniki lub czasopisma, w tym usługi medialne, platformy udostępniania wideo oraz dzienniki lub czasopisma dostarczane lub wydawane przez podmioty wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275): www.vanessa.fm