Wszystkie konkursy antenowe i smsowe podlegają regulaminowi, który został przedstawiony poniżej. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią.
 

Regulamin konkursów antenowych i smsowych

§1
Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników Radia i Agencji Reklamy oraz członków ich rodzin.

§2
Wszystkie konkursy są organizowane na zasadach określonych niniejszym Regulaminem zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

§3
Osoba biorąca udział w konkursie wyraża zgodę na warunki określone w Regulaminie oraz na opublikowanie imienia (ewentualnie nazwiska) w trakcie programu radiowego.

§4
Nagrody w konkursach nie podlegają wymianie, zamianie lub spieniężeniu. Redakcja nie odpowiada za wszelkie szkody spowodowane użyciem przedmiotów będących nagrodami.

§5
Termin odbioru nagród wynosi dwa tygodnie od daty rozegrania konkursu. Po upływie tego terminu laureat traci prawo do odbioru nagrody. Nie istnieje możliwość przedłużenia terminu odbioru nagrody.

§6
Nagrodę odbiera osobiście laureat. W momencie odbioru należy posiadać przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem na imię i nazwisko podane w trakcie konkursu lub smsie.

§7
W wyjątkowych przypadkach (tj. inwalidztwo, choroba laureata) nagrodę może odebrać inny członek rodziny okazując dokument tożsamości laureata. Decyzja o wręczeniu nagrody w takim przypadku leży po stronie Radia.

§8
Niektóre nagrody mogą być wysłane pocztą – dotyczy to w szczególności osób nie mieszkających na terenie powiatu raciborskiego. Sposób wysyłania nagród ma charakter uznaniowy i zależy wyłącznie od zgody organizatora konkursu.

§9
Radio nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki nie dostarczone z winy laureata konkursu (np. podanie błędnych danych teleadresowych, odmowa przyjęcia przesyłki itp.) lub z winy poczty.

§10
Jakiekolwiek roszczenia uczestników konkursu z tytułu nieotrzymania nagród, które nie zostały im przyznane, są wyłączone.

§11
Możliwość wygrania nagrody mają wyłącznie te osoby, które udzieliły poprawnych odpowiedzi na pytania konkursowe w trakcie programu (wg zasad konkretnego konkursu) lub wypełniły prawidłowo konkursowy sms i zostały wyłonione w drodze komputerowego losowania.

§12
Laureaci konkursów przez pełny miesiąc (30 dni) nie mogą brać udziału w jakimkolwiek konkursie organizowanym przez Radio. Zasada ta dotyczy również członków rodzin, najbliższego pokrewieństwa i osób prowadzących to samo gospodarstwo domowe.

§13
Biorąc udział w konkursie uczestnicy wyrażają zgodę na zbieranie i przetwarzanie podanych przez nich danych osobowych przez Radio w celach promocyjno-marketingowych oraz statystycznych związanych z prowadzoną przez Radio działalnością.

§14
Uczestnicy konkursu akceptując warunki Regulaminu przyjmują do wiadomości iż zostali poinformowani o dobrowolności podania danych.

§15
Radio otrzymuje prawo do publikacji listy zwycięzców poszczególnych konkursów w programie lub na własnych stronach internetowych.

§16
Radio zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemozliwiajace prawidłowe przeprowadzenie konkursu, których nie było w stanie przewidzieć lub którym nie mogło zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.

§17
Radio ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nie przestrzegania przepisów prawa, dobrych obyczajów, naruszenia niniejszego Regulaminu lub innego naruszenia praw lub interesów organizatora konkursu.

§18
Radio nie ponosi odpowiedzialności za udział w konkursach osób nieuprawnionych do użytkowania telefonu stacjonarnego lub komórkowego.

§19
Podatek od nagród opłaca laureat konkursu.

§20
Wzięcie udziału w konkursie radiowym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (numeru telefonu, imienia i nazwiska).

§21
Radio zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie konkursów.