Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w “Radio Vanessa” sp. z o.o.

 1. Administratorem Danych jest spółka “Radio Vanessa” sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu, ul. Batorego 5, 47 – 400 Racibórz.
 2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi prosimy kontaktować się pisemnie: Radio Vanessa sp. z o.o., ul. Batorego 5, 47 – 400 Racibórz; mailowo: radio@vanessa.fm lub telefonicznie: 32 7 551 300.
 3. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu dla którego zostały zebrane.
 4. Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie dla prawidłowej realizacji celu przetwarzania.
 5. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, przeniesienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Administrator informuje, że w trakcie przetwarzania danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
w spółce „RADIO VANESSA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Raciborzu (dalej jako: Spółka lub Administrator)

Polityka określa zasady przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych w Spółce celem zapewnienia zbieżności przetwarzania z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) oraz przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego w zakresie przetwarzania danych osobowych. Polityka stanowi zbiór oraz podstawę wdrażanych w Spółce wymogów, procedur oraz zasad ochrony danych osobowych. Polityka obowiązuje wszystkich Pracowników oraz współpracowników

§1

Definicje:

 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, takie jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; o których mowa w art. 4 pkt 1 RODO;

 • Dane wrażliwe – oznaczają Dane Osobowe, o których mowa w art. 9 RODO;

 • Dokumenty z danymi osobowymi – oznaczają wszelkie dokumenty, w których zawarte są dane osobowe, z wyjątkiem wizytówek, kalendarzy i notatników prowadzonych w formie papierowej lub elektronicznej;

 • Nośniki danych – oznaczają wszelkie nośniki, na których są zapisane informacje w postaci elektronicznej, w szczególności: dyski CD–ROM, DVD–ROM, pamięć USB;

 • Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią;

 • Osoba upoważniona – oznacza osobę upoważnioną przez Spółkę do przetwarzania Danych osobowych;

 • Podmiot przetwarzający – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Spółki;

 • Pracownicy – oznaczają zarówno osoby zatrudnione w Przedsiębiorstwie na podstawie stosunku pracy, jak również osoby fizyczne współpracujące z Przedsiębiorstwem na podstawie Umowy cywilnoprawnej;

 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na Danych osobowych lub zestawach Danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie, o których mowa w art. 4 pkt 2 RODO;

 • Rejestr – oznacza Rejestr Czynności Przetwarzania Danych osobowych;

 • System informatyczny – oznacza zespół współpracujących ze sobą urządzeń, programów, procedur przetwarzania informacji narzędzi programowych zastosowanych w celu przetwarzania Danych osobowych;

 • Urządzenie mobilne – oznaczają komórkowe telefony przenośne, tablety oraz inne urządzenia przenośne, które za pomocą posiadanych właściwości przeznaczone są lub mogą służyć do Przetwarzania Danych osobowych;

 • Użytkownik – oznacza osobę upoważnioną przez Administratora Danych Osobowych do przetwarzania Danych umieszczonych w systemach, oprogramowaniu, zasobach sieciowych, plikach i folderach zapisanych na komputerach, serwerach, nośnikach danych i innych urządzeniach elektronicznych;

 • Zbiór danych – oznacza każdy uporządkowany zestaw Danych osobowych, dostępny według określonych kryteriów.

§2

1.W celu skutecznej realizacji Polityki Spółka zapewnia:

 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających zgodność przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa oraz niezbędne zabezpieczenie przetwarzanych Danych osobowych;

 • zabezpieczenie zasobów systemów informatycznych, infrastruktury technicznej oraz sprzętu przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub kradzieżą;

 • uniemożliwienie dostępu do Danych osobowych zawartych w systemach informatycznych oraz przechowywyanych w formie papierowej osobom do tego nieupoważnionym;

 • monitorowanie zgodności przetwarzania Danych osobowych z wymogami prawa;

 • kontrolę i nadzór nad przetwarzaniem Danych osobowych.

2. Polityka jest przechowywana i udostępniana w wersji papierowej oraz elektronicznej w siedzibie Spółki.

§3

1.Spółka zapewnia zastosowanie środków technicznych i organizacyjnych niezbędnych dla zapewnienia poufności, integralności, rozliczalności i ciągłości Przetwarzanych danych.

2. Osoby upoważnione oraz wszystkie inne osoby, którym udostępnia się Dane osobowe przetwarzane w Spółce zobowiązane są do przetwarzania Danych osobowych zgodnie z wymogami prawa oraz zgodnie z postanowieniami Polityki.

3. Spółka zapewnia, że:

 • Pracownicy przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków służbowych otrzymują należytą wiedzę w zakresie zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych;

 • każdy z Pracowników zostaje upoważniony na piśmie do przetwarzania Danych Osobowych w niezbędnym zakresie;

 • każdy z Pracowników zostaje zobowiązany do zachowania poufności i integralności Danych osobowych, przy czym Pracownicy zobowiązani są w szczególności do: (a) ścisłego przestrzegania zakresu upoważnienia; (b) przestrzegania wymogów prawa oraz postanowień Polityki w zakresie przetwarzania; (c) zachowania w tajemnicy Danych osobowych; (d) zachowania poufności i integralności w zakresie Danych osobowych; (e) niezwłocznego zgłaszania Spółce wszelkich incydentów związanych z naruszeniem bezpieczeństwa Danych osobowych.

4. Spółka zapewnia, aby Dane osobowe były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą;

 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

5. Spółka zapewnia podejmowanie działań, mających na celu usuwanie lub sprostowanie Danych osobowych, które są nieprawidłowe w świetle celów ich przetwarzania.

§4

Spółka zapewnia:

 • ograniczenie dostępu do pomieszczeń, w których przetwarzane są Dane osobowe, jedynie do Osób upoważnionych oraz zapewnienie, że inne osoby mogą przebywać w pomieszczeniach wykorzystywanych do przetwarzania Danych osobowych wyłącznie w towarzystwie Osoby upoważnionej;

 • zamykanie w/w pomieszczeń na czas nieobecności Pracowników, w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim;

 • zapewnienie zabezpieczenia w/w pomieszczeń przed czynnikami losowymi, takimi jak pożar lub powódź;

 • wykorzystywanie zamykanych szafek, szuflad lub innych środków technicznych uniemożliwiających osobom niepowołanym dostęp do przechowywanych w nich Danych osobowych;

 • ograniczenie dostępu osób postronnych do pomieszczeń.

 • zapewnienie bezpieczeństwa sprzętowego i informatycznego, obejmującego: (a) ochronę sieci lokalnej przed działaniami inicjowanymi z zewnątrz, (b) zapewnienie aktualności stosowanego oprogramowania, (c) zabezpieczenie sprzętu komputerowego przed złośliwym oprogramowaniem

§5

1.Rejestr obejmuje kategorie czynności przetwarzania Danych osobowych w Spółce. Za pośrednictwem Rejestru Spółka dokumentuje czynności przetwarzania Danych osobowych oraz inwentaryzuje i monitoruje sposób, w jaki wykorzystuje Dane osobowe.

2. W Rejestrze, odrębnie dla każdej zidentyfikowanej kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych, odnotowuje się co najmniej:

 • nazwę czynności;

 • cel przetwarzania;

 • opis kategorii osób, których Dane osobowe przetwarzane są w ramach danej czynności;

 • opis kategorii Danych osobowych przetwarzanych w ramach danej czynności;

 • podstawę prawną przetwarzania;

 • opis kategorii Odbiorców danych, w tym Podmiotów przetwarzających;

 • informację o ewentualnym przekazaniu Danych osobowych poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego;

 • ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków ochrony Danych osobowych, znajdujących zastosowanie do danej czynności.

3. W przypadku uaktualnienia kategorii czynności przetwarzania Danych osobowych, Spółka dokonuje niezwłocznego uaktualnienia Rejestru celem zapewnienia zgodności Rejestru ze stanem faktycznym oraz zakresem operacji przetwarzania Danych osobowych.

4. Spółka dokumentuje obsługę obowiązków informacyjnych, zawiadomień i żądań osób, informując osobę, której dane dotyczą o:

 • przetwarzaniu jej Danych osobowych, przy pozyskiwaniu danych od tej osoby;

 • przetwarzaniu jej Danych osobowych, przy pozyskiwaniu danych o tej osobie nie bezpośrednio od niej;

 • planowanej zmianie celu przetwarzania danych;

 • sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych, chyba że będzie to wymagało niewspółmiernie dużego wysiłku lub będzie niemożliwe;

 • uprawnieniu do złożenia sprzeciwu względem przetwarzania Danych osobowych najpóźniej przy pierwszym kontakcie z tą osobą.

§6

1.Spółka niezwłocznie zawiadamia osobę o naruszeniu ochrony Danych osobowych, jeżeli może ono powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności tej osoby.

2. Na żądanie osoby dotyczące dostępu do jej danych, Spółka informuje osobę, czy przetwarza jej Dane osobowe oraz informuje osobę o szczegółach przetwarzania, zgodnie z art. 15 RODO, a także udziela osobie dostępu do danych jej dotyczących. Dostęp do danych może być zrealizowany przez wydanie kopii danych.

3. Na żądanie osoby, które dane dotyczą, Spółka wydaje osobie, której Dane osobowe dotyczą kopię danych jej dotyczących i odnotowuje fakt wydania pierwszej kopii danych.

4. Spółka dokonuje sprostowania nieprawidłowych danych na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Spółka ma prawo odmówić sprostowania danych, chyba że osoba w rozsądny sposób wykaże nieprawidłowości danych, których sprostowania się domaga. W przypadku sprostowania danych Spółka informuje osobę o odbiorcach danych, na żądanie tej osoby.

5. Spółka uzupełnia i aktualizuje dane na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą. Spółka ma prawo odmówić uzupełnienia danych, jeżeli uzupełnienie byłoby niezgodne z celami przetwarzania danych. Spółka może polegać na oświadczeniu osoby, co do uzupełnianych danych, chyba że będzie to niewystarczające w świetle przyjętych przez Spółkę procedur lub prawa albo zaistnieją podstawy, aby uznać oświadczenie za niewiarygodne.

6. Z uwzględnieniem postanowień poniżej, na żądanie osoby, Spółka usuwa dane, gdy:

 • dane nie są niezbędne do celów, w których zostały zebrane ani przetwarzane w innych celach;

 • zgoda na ich przetwarzanie została cofnięta, a nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

 • osoba wniosła skuteczny sprzeciw względem przetwarzania tych danych, iv) dane były przetwarzane niezgodnie z prawem;

 • konieczność usunięcia wynika z obowiązku prawnego;

 • żądanie dotyczy danych dziecka zebranych na podstawie zgody w celu świadczenia usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych bezpośrednio dziecku.

7. Spółka przy usuwaniu Danych osobowych uwzględnia, aby zapewnić efektywną realizację tego prawa przy poszanowaniu wszystkich zasad ochrony danych, w tym bezpieczeństwa, a także weryfikację, czy nie zachodzą wyjątki, o których mowa w art. 17. ust. 3 RODO.

8. Spółka dokonuje ograniczenia przetwarzania danych na żądanie osoby, gdy:

 • osoba kwestionuje prawidłowość danych – na okres pozwalający sprawdzić ich prawidłowość;

 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu Danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

 • Spółka nie potrzebuje już danych osobowych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

 • osoba wniosła sprzeciw względem przetwarzania z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – do czasu stwierdzenia, czy po stronie Przedsiębiorstwa zachodzą prawnie uzasadnione podstawy nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu.

9. W trakcie ograniczenia przetwarzania Spółka przechowuje dane, natomiast nie przetwarza ich bez zgody osoby, której dane dotyczą, chyba że w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego. Spółka informuje osobę przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania.

10. Na żądanie osoby Spółka wydaje w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub przekazuje innemu podmiotowi, jeśli jest to możliwe, dane dotyczące tej osoby, które dostarczyła ona Spółce, przetwarzane na podstawie zgody tej osoby lub w celu zawarcia lub wykonania umowy z nią zawartej, w systemach informatycznych Spółki.

11. Jeżeli osoba zgłosi umotywowany jej szczególną sytuacją sprzeciw względem przetwarzania jej danych, o którym mowa w art. 21 RODO, a dane przetwarzane są przez Spółkę w oparciu o uzasadniony interes Spółki, Spółka zobowiązuje się uwzględnić sprzeciw, o ile nie zachodzą po stronie Spółki ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby zgłaszającej sprzeciw, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

§7

1. Spółka zapewnia realizację zasady minimalizacji przetwarzanych Danych osobowej pod względem:

 • adekwatności Danych osobowych do celów przetwarzania, obejmujących ograniczenie ilości przetwarzanych Danych osobowych oraz zakresu przetwarzania do celu przetwarzania;

 • ograniczenia dostępu do Danych osobowych wyłącznie do Osób upoważnionych, dla których wykorzystanie Danych osobowych w określonym zakresie jest niezbędne dla prawidłowej realizacji obowiązków;

 • ograniczenia czasu przechowywania Danych osobowych do okresu, dla którego przechowywanie Danych osobowych jest niezbędne ze względu na realizację celu przetwarzania lub obowiązków nałożonych na Spółce.

2. Spółka dokonuje okresowego przeglądu ilości przetwarzanych danych, ich rodzaju i zakresu ich przetwarzania nie rzadziej niż raz na rok.

3. Dane, których zakres przydatności ulega ograniczeniu wraz z upływem czasu są usuwane z systemów, oprogramowania, komputerów i innych Nośników danych Spółki. Dane takie mogą być archiwizowane oraz znajdować się na kopiach zapasowych systemów i informacji przetwarzanych przez Spółkę.

4. Spółka zobowiązuje wszystkie osoby, które w obrębie wykonywania obowiązków służbowych, uzyskają w jakimkolwiek zakresie dostęp do Danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę do zapoznania się przed przystąpieniem do pracy z obowiązującymi zasadami ochrony Danych osobowych określonymi w Polityce.

5. Spółka przeprowadza analizy adekwatności środków bezpieczeństwa Danych osobowych i w tym celu kategoryzuje dane oraz czynności przetwarzania pod kątem ryzyka, które przedstawiają oraz przeprowadza analizy ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych dla czynności przetwarzania danych lub ich kategorii.

§8

1.Nośniki danych przechowywane i transportowane muszą być w sposób uniemożliwiający naruszenie Danych osobowych:

 • Nośniki danych w siedzibie Spółce, przechowywane są w pomieszczeniu, w którym znajduje się stanowisko pracy Pracownika, w zamykanych szafkach lub szufladach,;

 • Nośniki danych wynoszone poza siedzibę Spółki są zabezpieczone w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieupoważnionych lub przechowywanie Nośników danych w miejscach, do których nie mają dostępu osoby nieupoważnione.

2. Pracownicy korzystający przy wypełnianiu obowiązków służbowych z urządzeń mobilnych zobowiązani są do ochrony przed ich uszkodzeniem, zniszczeniem, kradzieżą i uzyskaniem dostępu przez osoby nieupoważnione, w tym domowników.

3. W przypadku obecności w pomieszczeniu, w którym znajdują się stanowiska pracy Pracowników, osoby nieupoważnionej do przetwarzania Danych osobowych określonej kategorii, Pracownicy podejmują wszelkie niezbędne czynności uniemożliwiające dostęp osób nieupoważnionych do Danych osobowych.

§9

1.Spółka przechowuje Dane osobowe przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów przetwarzania. Po upływie tego okresu spółka usuwa Dane osobowe w sposób trwały.

2. Spółka usuwa Dane osobowe za pomocą własnych środków i mechanizmów lub powierza usuwanie Danych osobowych podmiotom współpracującym, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających zagrożeniom naruszenia lub naruszeniom bezpieczeństwa Danych osobowych.

3. Dane osobowe zawarte w dokumentach, które ze względu na potrzeby zachowania ciągłości współpracy z kontrahentami, klientami i innymi podmiotami, bieżącego prawidłowego funkcjonowania Spółki lub z innych ważnych powodów nie mogą być usunięte po upływnie czasu określonego w Rejestrze, podlegają anonimizacji.

4. Przed przekazaniem do podmiotu zewnętrznego komputerów, urządzeń mobilnych, Nośników danych zawierających Dane osobowe, przeznaczonych do zniszczenia lub naprawy, Spółka usuwa umieszczone na urządzeniu Dane osobowe. W przypadku braku możliwości usunięcia Danych osobowych, Spółka podejmuje niezbędne czynności zapobiegające dostępowi do Danych osób nieupoważnionych, np. szyfruje lub anonimizuje Dane.

§10

1. Za naruszenie lub próbę naruszenia zasad przetwarzania i ochrony Danych osobowych uważa się w szczególności: naruszenie bezpieczeństwa systemów informatycznych, oprogramowania i zasobów sieciowych, w których przetwarzane są Dane osobowe, udostępnienie Danych osobowych osobom nieupoważnionym, przetwarzanie Danych osobowych niezgodnie z założonym zakresem i celem ich przetwarzania lub nieuprawnione lub przypadkowe uszkodzenie, utratę, zniszczenie lub zmianę Danych osobowych.

2. W przypadku stwierdzenia naruszenia ochrony Danych osobowych Spółka dokonuje oceny, czy zaistniałe naruszenie mogło powodować ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych oraz szacuje skalę ryzyka.

3. W przypadku naruszenia ochrony Danych Osobowych, Spółka bez zbędnej zwłoki – w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu właściwemu, chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych.

4. Jeżeli ryzyko naruszenia praw i wolności osoby, której Dane osobowe dotyczą jest wysokie, spółka zawiadamia o incydencie także osobę, której danej dotyczą, chyba że:

 • Spółka wdroży odpowiednie techniczne i organizacyjne środki ochrony i środki te zostały zastosowane do danych osobowych, których dotyczy naruszenie, uniemożliwiające odczyt osobom nieuprawnionym do dostępu do tych danych osobowych;

 • Spółka zastosuje następnie środki eliminujące prawdopodobieństwo wysokiego ryzyka naruszenia praw lub wolności osoby, której dane dotyczą;

 • wymagałoby to niewspółmiernie dużego wysiłku. W takim przypadku wydany zostaje publiczny komunikat lub zastosowany zostaje podobny środek, za pomocą którego osoby, których dane dotyczą, zostają poinformowane w równie skuteczny sposób.

5. Niezależnie od obowiązków wskazanych powyżej Spółka dokumentuje wszelkie naruszenia ochrony danych osobowych, w tym okoliczności naruszenia ochrony danych osobowych, jego skutki oraz podjęte działania zaradcze.

§11

1.Spółka może powierzyć przetwarzanie Danych osobowych Podmiotowi przetwarzającemu wyłącznie w drodze umowy zawartej w formie pisemnej zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 28 ust. 3 RODO.

2. Spółka korzysta wyłącznie z usług takich Podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których Dane osobowe dotyczą. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Spółka przed powierzeniem przetwarzania potencjalnemu Podmiotowi przetwarzającemu w miarę możliwości uzyskuje informacje o zasadach ochrony Danych osobowych stosowanych przez potencjalny Podmiot przetwarzający oraz o praktykach tego podmiotu dotyczących zabezpieczenia Danych osobowych.

§12

1.Dokumentacja zawierająca Dane osobowe przekazywana jest pomiędzy poszczególnymi Pracownikami z uwzględnieniem zasad ochrony Danych osobowych wskazanych w niniejszej Polityce.

2. W przypadku braku upoważnienia Pracownika odbierającego dokument do przetwarzania Danych osobowych, przekazywany jest on w sposób uniemożliwiający naruszenie Danych osobowych przy zastosowaniu wystarczających środków technicznych i organizacyjnych:

 • wiadomości e-mail przesyłane są do innego Pracownika nieupoważnionego do przetwarzania Danych po wcześniejszym usunięciu Danych osobowych ze stopek maila oraz jego treści lub zaszyfrowaniu Danych w sposób uniemożliwiający identyfikację osoby, której Dane dotyczą;

 • dokumenty papierowe i elektroniczne przekazywane do innego Pracownika nieupoważnionego do przetwarzania Danych osobowych podlegają anonimizacji lub szyfrowaniu w zakresie Danych;

 • dokumenty w formie papierowej przekazywane do osoby, której Dane osobowe dotyczą za pośrednictwem innego Pracownika nieupoważnionego do przetwarzania Danych, wkładane są do kopert lub nieprzezroczystych teczek opisanych w sposób uniemożliwiający identyfikację adresata.

3. Dokumenty papierowe przekazywane do osoby, której Dane osobowe dotyczą za pośrednictwem innego Pracownika, przechowywane są i transportowane do czasu ich wydania adresatowi w sposób uniemożliwiający naruszenie Danych osobowych.

§13

1.Spółka nie przekazuje Danych osobowych do państwa trzeciego położonego poza terytorium Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, poza sytuacjami, w których następuje to na wniosek osoby, której Dane osobowe dotyczą.

2. Polityka wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

3. W sprawach nieuregulowanych w Polityce odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia RODO oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego i europejskiego.

4. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia do Polityki wymagają dla swej skuteczności formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiany lub uzupełnienia do Polityki wchodzą w życie nie wcześniej niż w terminie 7 dni od dnia ich ogłoszenia.