Większe odszkodowanie za wypadek przy pracy

ZUS wypłaca większe odszkodowanie za każdy procent uszczerbku na zdrowiu Od kwietnia każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu to 1033 złote. W poprzednim okresie ta kwota była niższa o niespełna 50 złotych. O szczegółach mówi Sebastian Szczurek z ZUS Opolu.

W 2020 r. opolski ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowanie dla 605 osób, na kwotę sięgającą 3 mln 905 tys. zł. Przeciętna wysokość odszkodowania w tym okresie to 6975 zł.

Odszkodowanie po leczeniu

Do wypłaty jednorazowego odszkodowania niezbędny jest komplet dokumentów. Powinien się składać z wniosku o jednorazowe odszkodowanie, protokołu powypadkowego lub karty wypadku wraz z dokumentacją co do okoliczności i przyczyn wypadku sporządzoną przez płatnika składek oraz wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 potwierdzające zakończenie leczenia
i rehabilitacji.

– ZUS przyznaje lub odmawia prawa do świadczenia w drodze decyzji, a ma na to 14 dni od uprawomocnienia się orzeczenia lekarza orzecznika ZUS bądź wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie niezbędnej do wydania decyzji. Naturalnie od decyzji przysługuje odwołanie, a jest na to miesiąc od dnia jej doręczenia. Jeśli prawo do jednorazowego odszkodowania zostało ustalone to pieniądze wypłacimy do 30 dni od wydania decyzji Sebastian Szczurek, rzecznik prasowy w opolskim ZUS.

Dokumenty potrzebne do wypłacenia jednorazowego odszkodowania powinien w imieniu  poszkodowanego złożyć płatnik składek. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą to zrobić osobiście, pisemnie lub ustnie do protokołu w dowolnej placówce ZUS albo wysyłając dokumenty drogą pocztową. Tym osobom kartę wypadku sporządzi ZUS. Wniosek o odszkodowanie rozpatruje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która uległa wypadkowi.