Racibórz: budżet 2017 przyjęty. Liczba głosów “na styk”

Tylko jednym głosem przeszedł wczoraj na sesji budżet Raciborza na 2017 rok. Prezydent Mirosław Lenk nie może z tego powodu czuć satysfakcji. Widoczne to było zaraz po głosowaniu w bardzo skąpych oklaskach.

Sytuacja zagrożenia dla koalicji wytworzyła się, bo nieobecny był radny Wiesław Szczygielski (z KWW Mirosława Lenka). Wszystko rozbiło się o sposób głosowania radnego Marka Rapnickiego i wiceprzewodniczącego rady Andrzeja Rosoła. Głosowanie zakończyło się stanem: 11 głosów “za”, 10 “przeciw” i przy 1 głosie wstrzymującym się.

– To jest budżet ambitny – powtarzał jak mantrę prezydent Raciborza, Mirosław Lenk, na wczorajszej (28.12) sesji miasta. Dokument zakłada, że dochody miejskiego budżetu w przyszłym roku wyniosą ponad 186,5 mln złotych, natomiast wydatki określone są na poziomie 203 mln.

Opozycja nie głosowała za budżetem, bo w jej opinii deficyt na poziomie 16,5 złotych jest niepokojącym zjawiskiem. Na długiej liście zastrzeżeń: koszt remontu stadionu, gospodarka odpadami, rozdźwięk pomiędzy kosztami oświaty a subwencją.

– Powody takiej decyzji [głosowania “przeciw” – red.] z naszej strony to między innymi planowana na 2017 wielkość deficytu budżetowego w wysokości ok.16,5 mln zł jest bardzo niepokojąca. Nie można być przekonanym, iż panujemy nad budżetem i realizujemy strategiczne wizje, jeśli jeszcze w połowie bieżącego roku wynik ten miał zamknąć się nadwyżką w kwocie 4,8 mln zł. Oczywiście trudno osiągnąć planowany wynik, gdy przykładowo w połowie roku wchodzi zadanie ”Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu” za 11,6 mln. Wprawdzie jest do tego zadania dotacja, ale ok. 60 % nakładów inwestycyjnych musimy pokryć z własnego budżetu – odczytywał w przygotowany oświadczeniu radny Leon Fiołka (NaM).

Dużą liczbę poprawek do budżetu wprowadzić chcieli radni KWW Czas na Zmiany w Mieście, Zbigniew Sokolik i Franciszek Mandrysz. Poprawki do budżetu jednak nie przeszły. Szczególnie drugi z wymienionych chciał przeforsować inwestycje dla Markowic, m.in.: termomodernizację sali gimnastycznej w ZSP nr 1, budowę chodnika wzdłuż ruchliwej trasy (postulat pojawia się od kilku lat) i remont drogi dojazdowej do pól. Poza tym… – Zakup działki pod rozbudowę obiektów sportowo – dydaktycznych ZSP nr 1 w Markowicach – wyliczał radny F. Mandrysz.