Jest dofinansowanie do dwóch dróg w powiecie raciborskim

Powiat raciborski otrzymał dofinansowanie do realizacji kolejnych inwestycji drogowych. Są nimi przebudowa odcinka drogi w Tworkowie oraz  przebudowa odcinka ul. Ofiar Oświęcimskich w Górkach Śląskich. Wstępny koszt całego przedsięwzięcia wynosi  8 848 943 zł. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach potwierdził już dofinansowanie tego zakresu ze środków pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych.

Pierwsze przedsięwzięcie dotyczy przebudowy drogi powiatowej w Tworkowie. Zakres obejmuje przebudowę jezdni, skrzyżowań, wykonanie ścieżki rowerowej i odtworzenie pobocza. Zostaną również wymienione uszkodzone lub wyeksploatowane krawężniki przy jezdni oraz dostosowane zjazdy z drogi do nowej nawierzchni.

Natomiast kolejną planowaną inwestycją jest przebudowa drogi powiatowej nr 3536S w Górkach Śląskich ul. Ofiar Oświęcimskich na odcinku od skrzyżowania z ul. Rudzką włącznie do końca działki drogowej nr 257/3 od strony DW 919. Zakres obejmuje m.in.: przebudowę jezdni, skrzyżowań, zjazdów z drogi, chodników, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego i odtworzenie pobocza.

Wkład własne na oba zadania zostanie  sfinansowany po połowie przez Powiat, Gminę Krzyżanowice i Gminę Nędza. Postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego, Powiat zamierza przeprowadzić w lipcu b.r. Pierwsze roboty budowlane paluje się rozpocząć już w sierpniu natomiast końcowy termin realizacji zadań to III kwartał 2021 roku.