Groźna choroba pszczół w regionie. Obszar zapowietrzony w powiecie rybnickim i wodzisławskim!

www.pixabay.com/pl autor: Myriams-Fotos

Na terenie miasta Rybnika oraz powiatów: rybnickiego i wodzisławskiego stwierdzono występowanie zgnilca amerykańskiego pszczół. Tzw. „obszar zapowietrzony” oznaczony został tablicami ostrzegawczymi.

Rozporządzenie w sprawie zwalczania zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie powiatów rybnickiego, wodzisławskiego oraz miasta Rybnika wydał Wojewoda Śląski. Rozporządzenie wyznacza obszar występowania choroby oraz daje wytyczne w zakresie postępowania z pasiekami funkcjonującymi na tym terenie. Północny obwód strefy zagrożenia obejmuje 2/3 powierzchni Rybnika.

Teren występowania zgnilca amerykańskiego pszczół został oznakowany w mieście poprzez ustawienie 20 tablic ostrzegawczych z żółtym tłem z widocznym napisem „Uwaga. Zgnilec amerykański pszczół. Obszar zapowietrzony” na wszystkich drogach wjazdowych do obszaru.

Zgodnie z rozporządzeniem, wszystkie przypadki zachorowań pszczół z objawami mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół muszą być niezwłoczne zgłaszane właściwemu miejscowo powiatowemu lekarzowi weterynarii. W obszarze zapowietrzonym urzędowi lekarze weterynarii zobowiązani będą do wykonania przeglądu pasiek.

W obszarze zapowietrzonym zakazane jest przemieszczanie (bez zezwolenia właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii) rodzin pszczelich, pszczół, matek pszczelich, czerwia, pni pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece. Nie mogą być też organizowane wystawy i targi z udziałem pszczół.

Nakazy i zakazy określone w rozporządzeniu Wojewody Śląskiego dotyczą wszystkich posiadaczy pszczół z obszaru zapowietrzonego i obowiązują do czasu uchylenia rozporządzenia.