Burmistrz Krapkowic z absolutorium

Radni Rady Miejskiej w Krapkowicach podczas ostatniej sesji przyjęli „Raport o stanie gminy za 2020 rok”, udzielili także burmistrzowi Andrzejowi Kasiurze wotum zaufania.

Rada Miejska zatwierdziła ponadto sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Gminy Krapkowice za rok 2020, udzielając jednomyślnie burmistrzowi Krapkowic absolutorium. Wcześniej, pozytywną opinię o udzielenie absolutorium burmistrzowi Krapkowic wydała Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu.

W ubiegłym roku gmina Krapkowice uzyskała ponad 117 mln zł dochodów, przy wydatkach w wysokości ponad 123 mln zł. Na wydatki majątkowe przeznaczono ponad 27 mln zł, co stanowi blisko 22 procent budżetu gminy. Największą inwestycją była „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach”. Na ten cel od 2013 do końca 2020 roku przeznaczono ponad 20 mln zł. To jedna z najbardziej oczekiwanych przez mieszkańców inwestycji zrealizowanych w ciągu ostatnich lat.

Na pomoc społeczną wraz ze wszystkimi zasiłkami oraz wydatkami w ramach 500+ wydano ponad 37 mln zł. Na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą 32 mln zł. Pozostałe wydatki skierowano na gospodarkę komunalną, w tym gospodarkę odpadami komunalnymi, utrzymanie placówek kulturalnych, sport, ochotnicze straże pożarne, administrację publiczną. Budżet został zrealizowany na miarę posiadanych środków z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych.