Zmiany w Zarządzie RAFAKO S.A.

foto: parkiet.com

Na stanowisko Prezesa Zarządu RAFAKO S.A., Rada Nadzorcza powołała z dniem 30 października Jerzego Wiśniewskiego. W skład Zarządu na stanowiskach wiceprezesów wejdą również: Agnieszka Wasilewska–Semail oraz Jarosław Dusiło. Dokonane zmiany wynikają z realizacji przyjętej przez RAFAKO S.A. strategii. Zakłada ona długoterminowy wzrost wartości spółki poprzez budowę docelowo największej polskiej grupy inżynieryjno-technologicznej liczącej się na rynkach zagranicznych, oferującej usługi generalnego wykonawstwa dla sektora energetycznego oraz branży ropy i gazu.

Jerzy Wiśniewski odpowiadać będzie za realizację strategii, która ma zapewnić budowanie wartości Spółki. Dotychczasowa prezes Agnieszka Wasielewska–Semail, została powołana na stanowisko wiceprezesa Zarządu i będzie odpowiadała za kluczowy obszar działalności Spółki – segment energetyki, jak również relacje z bankami. Wiceprezes Jarosław Dusiło będzie zarządzał obszarem wsparcia. Z pełnienia funkcji wiceprezesów zarządu rezygnacje złożyli: Tomasz Tomczak, Karol Sawicki i Edward Kasprzak.

Zmiany organizacyjne w RAFAKO pozwolą efektywnie wykorzystać szerokie kompetencje spółki i grupy i ułatwią organizacji dostosowywanie się do zmian zachodzących w otoczeniu rynkowym. Z jednej strony pozwolą na uproszczenie struktury zarządczej, a z drugiej wpłyną na wzmocnienie kompetencji wykonawczych. W efekcie firma będzie bardziej konkurencyjna oraz będzie posiadała jeszcze większe zdolności zawiązywania sojuszy strategicznych. Podjęte decyzje są wynikiem realizacji strategii spółki oraz konsekwencją wewnętrznej reorganizacji prowadzonej od 2016 roku. Jednym z głównych założeń strategii jest rozwój firmy jako generalnego wykonawcy w obu strategicznych obszarach działalności RAFAKO – tj. energetyki oraz ropy i gazu, który firma uznaje za rynek perspektywiczny.

– Niekwestionowany, olbrzymi dorobek RAFAKO w budownictwie energetycznym, w tym zdobyte w ostatnich latach kompetencje generalnego wykonawcy oraz know-how w obszarze ropy i gazu umożliwią RAFAKO osiągać zakładane cele. Wykorzystując ten potencjał będziemy mogli ubiegać się o pozyskanie kluczowych projektów w obu segmentach działalności. – powiedział Jerzy Wiśniewski, prezes zarządu RAFAKO S.A. podkreślając, że spółka stoi przed wielką szansą jako firma posiadająca własne, unikatowe technologie.

– RAFAKO jest jedyną polską firmą, która dysponuje samodzielnymi referencjami w zakresie wykonywania i modernizacji instalacji ograniczających emisję szkodliwych związków do środowiska, co umożliwia nam udział w ogromnym rynku związanym z modernizacjami i dostosowywaniem istniejących obiektów do nowych regulacji unijnych – powiedziała Agnieszka Wasilewska-Semail, wiceprezes zarządu RAFAKO S.A.

Z uwagi na konieczność wzmocnienia na poziomie operacyjnym zarówno obszaru realizacji kontraktów jak również procesu pozyskiwania nowych projektów, dotychczasowi wiceprezesi
pozostają w spółce i będą operacyjnie zarządzać odpowiednio: Edward Kasprzak – pionem projektów strategicznych, Karol Sawicki – pionem obiektów energetycznych, a Tomasz Tomczak – pionem ochrony środowiska.

Jerzy Wiśniewski, oprócz pełnienia funkcji prezesa zarządu RAFAKO S.A., pozostaje prezesem zarządu spółki PBG S.A., której jest założycielem i jednocześnie głównym akcjonariuszem.