Zmiany w rozliczeniu PIT dla emerytów i rencistów

Ważna zmiana dla opolskich emerytów i rencistów w sprawie rocznego rozliczenia podatkowego PIT. W tym roku nadpłatę podatku zwróci urząd skarbowy, a nie jak do tej pory ZUS. – Każdy świadczeniobiorca, który choć raz w poprzednim roku pobrał świadczenie z ZUS powinien już otrzymać jedną z deklaracji podatkowych – tłumaczy Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu

Jeżeli świadczeniobiorca nie uzyskiwał innych dochodów i nie korzysta z odliczeń nie musi składać takiego zeznania.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) przygotowuje wszystkim podatnikom zeznania podatkowe i udostępnia je w wersji elektronicznej w usłudze Twój e-PIT dostępnej na stronie podatki.gov.pl. Osoby, które nie otrzymały deklaracji do końca lutego lub mają wątpliwości dotyczące otrzymanego formularza PIT, powinny skontaktować się z placówką ZUS, która wypłacała im
w 2020 r.  świadczenie.

PIT-40A – tylko dla emerytów i rencistów z kwotą niedopłaty podatku (gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego nie przekracza kwoty należnego podatku). Deklaracja ta trafi także do osób, które korzystały ze świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego czy z renty socjalnej.

PIT-11A – dla osób, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego lub nie są świadczeniobiorcami w momencie rozliczenia. PIT-11A otrzymają także świadczeniobiorcy, którzy mają nadpłatę podatku.

Formularz ten otrzymają również osoby, które w 2020 roku:

–        złożyły w ZUS wniosek przed końcem roku podatkowego o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A,

–        złożyły w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego opodatkowania swoich dochodów

z małżonkiem, dziećmi itp., a przed końcem roku podatkowego nie złożyły oświadczenia o rezygnacji z tego zamiaru,

–        złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej lub bez pomniejszania o miesięczną kwotę zmniejszenia, tj. o kwotę 43,76 zł,

–        pobierały zasiłki przysługujące z ubezpieczeń społecznych w razie choroby i macierzyństwa,

–        nie miały pobieranych zaliczek na podatek dochodowy stosownie do postanowień umów międzynarodowych o unikaniu podwójnego opodatkowania,

–        miałyby w rozliczeniu ustaloną kwotę nadpłaty podatku, gdy suma zaliczek przekazanych do urzędu skarbowego w roku podatkowym przewyższyła kwotę podatku należnego za ten rok od dochodów uzyskanych w ZUS (w związku ze zmianą art. 34.ust. 7 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, która weszła w życie 1 lipca 2020 r. i którą stosuje się do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r.).

PIT-11 – informację o przychodach z innych źródeł oraz dochodach i o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy dla osób, które otrzymały:

–        świadczenie należne po osobie zmarłej,

–        alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS na podstawie wyroku sądu lub ugody, w kwocie przekazanej nadwyżki powyżej 700 zł miesięcznie, jeśli zasądzona (ustalona) kwota alimentów przewyższa 700 zł (PIT-11 nie otrzymają dzieci, które nie ukończyły 25 lat oraz dzieci niezależnie od wieku, które otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ponieważ alimenty wypłacone na rzecz takich dzieci są wolne od podatku dochodowego).