Wzrastają opłaty za żłobek w Raciborzu

Rada Miasta Racibórz podczas styczniowej sesji zmieniła wysokość opłaty stałej za pobyt dziecka w żłobku. Od marca 2020 roku opłata stała wzrośnie z obecnych 250 zł do 330 zł. Przyczyną podwyżki są większe prognozowane wydatki żłobka, na co wpływ mają wzrosty kosztów pobytu dziecka w żłobku m. in.: wynagrodzenie pracowników, energia elektryczna, woda i ścieki, zakup gazu oraz zakup materiałów i wyposażenia. Opłata stała, którą ponoszą rodzice, pokrywa zaledwie 30 proc. rzeczywistych kosztów, jakie wiążą się z pobytem dziecka w żłobku. Pozostałą część pokrywa Gmina.

Po zmianie wysokości opłat dotychczasowy procentowy udział dochodów z opłat rodziców oraz udział środków gminy w wydatkach związanych z funkcjonowaniem żłobka pozostaną na porównywalnym poziomie co w 2019 r.