Uwaga niepełnosprawni wyborcy

Za nieco ponad dwa tygodnie wybierzemy naszych przedstawicieli w wyborach samorządowych. Głosowanie na wójtów, burmistrz, prezydentów miast oraz radnych gminnych, powiatowych i do sejmików wojewódzkich odbędą się 21 października. Zakończyły się już terminy przyjmowania kandydatów na te funkcje, ale swoje terminy mają też wyborcy. Do 8 października osoby niepełnosprawne, jeśli chcą głosować poza lokalem wyborczym, muszą ten fakt zgłosić komisarzowi wyborczemu.

Do najbliższego poniedziałku osoby niepełnosprawne, które chcą wziąć udział w głosowaniu korespondencyjnym muszą zgłosić taką potrzebę w swojej gminie. Zgłoszenie takie może zostać przekazane ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej i powinno zawierać takie dane jak imię i nazwisko, numer PESEL oraz oświadczenie o wpisaniu tego wyborcy do rejestru wyborców w danej gminie. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

Wyborca otrzyma pakiet wyborczy, a więc karty do głosowania, nie później niż 7 dni przed dniem wyborów. Pakiet taki zostaje wysłany pocztą i jest doręczany wyłącznie do rąk własnych wyborcy.
Niepełnosprawny może złożyć wniosek do gminy o możliwość głosowania za pomocą pełnomocnika. W tym przypadku termin mija 12 października.