Stypendia i nagrody dla uczniów klas górniczych

Dzisiaj w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. podpisano umowy stypendialne fundowane przez Polską Grupę Górniczą SA, w ramach których firma będzie wypłacać uczniom stypendia i nagrody roczne. Jest to efekt porozumienia pomiędzy Powiatem Wodzisławskim a Polską Grupą Górniczą SA w Katowicach zawartego w marcu tego roku.

Z programu chce skorzystać 58 uczniów kształcących się w zawodach o specjalnościach górniczych: technik górnik, automatyk, ślusarz, elektryk, mechatronik i mechanik oraz mechanik – monter maszyn, a także operator obrabiarek skrawających. W ich imieniu umowy podpisali rodzice, natomiast PGG reprezentowali: Jerzy Janczewski – Wiceprezes Zarządu, Andrzej Sączek – Dyrektor Departamentu Wsparcia HR oraz Marcin Maciejczyk – Dyrektor ds. Pracowniczych Ruchu Marcel i Rydułtowy.

W ramach programu każdy uczeń będzie otrzymywał stypendium w wysokości 200,00 zł miesięcznie, a uczniowie wyróżniający się w nauce, po spełnieniu odpowiednich warunków (tj. średnia ocen na świadectwie kończącym rok szkolny – minimum 4, zachowanie – minimum dobre, 100% obecność na zajęciach – wliczając w to obecności usprawiedliwione) otrzymają nagrodę roczną w wysokości 1.000,00 zł. Firma zapewnia również uczniom zatrudnienie w kopalniach wchodzących w skład spółki w roku ukończenia szkoły, po uzyskaniu minimum jednej kwalifikacji w zawodzie oraz po przedstawieniu pozytywnego wyniku badań lekarskich dopuszczających do pracy pod ziemią.

Podobne umowy zostaną zawarte 14 listopada w Szkole Branżowej I Stopnia w Radlinie. Tam chęć przystąpienia do programu zdeklarowało łącznie 23 uczniów klas pierwszych, uczących się w zawodach mechanik monter maszyn i urządzeń specjalność maszyny i urządzenia górnicze.