Śląski Oficer Rowerowy odwiedził Racibórz

Raciborski Magistrat odwiedził Oficer Rowerowy Województwa Śląskiego Aleksander Kopia. Rozmawiano m.in, o planowanej budowie nowej ścieżki rowerowej Krzyżanowice – Racibórz. Zadanie ma być realizowane we współpracy przez miasto Racibórz i gminę Krzyżanowice przy wsparciu środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

W Urzędzie Miasta trwają prace nad wytyczeniem tras rowerowych oraz wykonaniem kompleksowej dokumentacji projektowej na wykonanie zadania pod nazwą „Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych w Raciborzu”. Jedna z planowanych tras na odcinku od Krzyżanowic przez Bieńkowice do granicy Gminy Racibórz i później wzdłuż Psinki do ul. Topolowej – to zadanie, które urząd zamierza realizować wspólnie z Gminą Krzyżanowice w ramach konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 4. Działania 4.5.Poddziałania 4.5.3. typ3. Rozwój sieci regionalnych tras rowerowych.

Szczegółowe zasady współpracy miasta Racibórz i gminy Krzyżanowice, ich obowiązki oraz partycypację w kosztach realizacji zadania określi Porozumienie, które podpisane zostanie przez strony w ciągu najbliższych dni. Zgodnie z ustaleniami to Gmina Krzyżanowice jako wnioskodawca złoży wniosek aplikacyjny w ramach ww. Konkursu, natomiast Miasto Racibórz jako Partner projektu zobowiązuje się do wsparcia merytorycznego oraz partycypacji w kosztach.

Spotkanie miało na celu przede wszystkim przedstawienie Śląskiemu Oficerowi Rowerowemu proponowanych koncepcji przebiegu tras w regionie oraz zsieciowania dróg w mieście i połączeń z drogami poza Raciborzem . Aleksander Kopia przypomniał, że powstałe projekty dotyczące rozwoju sieci regionalnych tras rowerowych muszą być zgodne z takimi dokumentami, jak: „Standardy i wytyczne kształtowania infrastruktury rowerowej” oraz „Założenia regionalnej polityki rowerowej Województwa Śląskiego wraz z koncepcją sieci regionalnych tras rowerowych”.

W spotkaniu uczestniczyli wiceprezydent Raciborza Michał Fita, starosta Powiatu Raciborskiego Grzegorz Swoboda, przedstawiciele gminy Krzyżanowice z zastępcą wójta Wolfgangiem Kroczkiem, radni Zygmunt Kobylak i Marcin Fica z Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej, i Stanisław Żółciński z PTTK oddział Racibórz oraz pracownicy Urzędu Miasta w Raciborzu.