Setki tysięcy złotych na „Rehabilitację 25 plus” w ZPSWR

Powiat Wodzisławski pozyskał kolejne 750 tys. zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych pilotażowego programu wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych „Rehabilitacja 25 plus”.
Celem projektu jest zebranie doświadczeń i informacji, które mają pomóc w znalezieniu najlepszych rozwiązań zapewniających pełnoletnim osobom niepełnosprawnym, najczęściej absolwentom szkół przysposabiających do pracy oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych utrzymanie ich samodzielności w życiu społecznym, a także w zakresie ich aktywności zawodowej.

Pozyskane w ramach programu dofinansowanie w wysokości 750 000 zł przeznaczone zostanie na pomoc 25 absolwentom Szkoły Przysposabiającej do Pracy oraz Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego działających w ramach ZPSWR. Uczestnicy korzystać będą z bogatej oferty terapii, wycieczek, cateringu i innych elementów. Zgodnie z założeniami w ramach programu mogą bowiem być finansowane usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne, w tym pomoc w utrzymaniu higieny osobistej; udział w zajęciach usprawniających, terapeutycznych i wspierających ruchowo; udział w zajęciach prowadzonych w ramach kół zainteresowań; pomoc w rozwinięciu i wzmacnianiu aktywności oraz samodzielności życiowej oraz utrzymaniu nabytych wcześniej umiejętności; pomoc psychologiczna, poradnictwo i wsparcie w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych oraz bieżących spraw życia codziennego; działania aktywizujące zawodowo w przypadku absolwentów szkół przyspasabiających do pracy oraz transport.

Projekt będzie realizowany przez cały nadchodzący rok szkolny. Warto podkreślić, że to nie pierwsze zetknięcie ZPSWR z „Rehabilitacją 25 plus”. Do końca sierpnia Zespół realizuje bowiem wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl. warty ok. 400 tys. zł projekt adresowany do 20 absolwentów Ośrodków Rewalidacyjno – Wychowawczych i Szkół Przysposabiających do Pracy. Wsparcie świadczone jest w dwóch placówkach: w pomieszczeniach Branżowej Szkoły I stopnia w Radlinie oraz w budynku ZPSWR przy ul. Kopernika 71.