Rafako z wezwaniem do zapłaty 3 mln euro

źródło: rafako.com.pl/centrum prasowe

Rafako otrzymało od Generali wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2 993 000 euro z tytułu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego związku z wypłatą przez Generali na rzecz beneficjenta gwarancji tj. zamawiającego sumy gwarancyjnej w tej samej wysokości, podała spółka.

Zarząd RAFAKO S.A. w restrukturyzacji („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2020 z dnia 5 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Emitenta notyfikacji „notice of impossibility / termination” na gruncie umowy warunkowej na „Budowę bloku kogeneracyjnego opalanego biopaliwem, składającego się z kotłów ze złożem fluidalnym, instalacji składowania i podawania biopaliwa oraz systemu oczyszczania spalin” w ramach budowy nowej elektrociepłowni w Wilnie (“Umowa”) oraz raportu bieżącego nr 54/2020 z dnia 6 października 2020 roku informującego o natychmiastowym odstąpieniu od Umowy przez JSC “VILNIAUS KOGENERACINĖ JĖGAINĖ” („Zamawiający”), jak i raportu bieżącego nr 55/2020 z dnia 8 października 2020 roku informującego o złożeniu przez Zamawiającego do KUKE S.A. oraz Generali T.U. S.A. żądań wypłaty gwarancji należytego wykonania Umowy, niniejszym informuje, że w dniu 17 listopada 2020 roku Emitent otrzymał od Generali T.U. S.A. wezwanie do zapłaty sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące euro) z tytułu umowy ramowej o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego nr GNL-UF/2016/1483/UG w związku z wypłatą przez Generali T.U. S.A. na rzecz beneficjenta gwarancji tj. Zamawiającego sumy gwarancyjnej w wysokości 2.993.000,00 EUR (słownie: dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące euro).
W ocenie Zarządu Emitenta przedmiotowa wierzytelność Generali T.U. S.A. z mocy prawa stanowi wierzytelność układową w ramach otwartego uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.