Rafako sprzedaje Rafako E-BUS

Rafako i Agencja Rozwoju Przemysłu uzgodniły warunki, na których Agencja przejmie spółkę Rafako E-Bus. W tej sprawie została zawarta już przedwstępna umowa sprzedaży. Przejęcie ma nastąpić 10 września, jeżeli będą spełnione warunki umowy, które  obejmują m.in.:  uzyskanie pozytywnego wyniku badania technologicznego rozwiązań wchodzących w skład zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP),  uzyskanie przez emitenta oraz ARP stosownych zgód korporacyjnych, uzyskanie przez emitenta zgód instytucji finansowych na zbycie udziałów EBUS oraz ZCP oraz zniesienie obciążeń,  uzyskanie zgód kluczowych kontrahentów emitenta odnoszących się do ZCP na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z zawartych umów, zawarcie przez emitenta oraz EBUS, przy udziale ARP, umowy przyrzeczonej sprzedaży ZCP.