Radni sejmiku przyjęli budżet na 2020 rok

Sejmik Województwa Śląskiego przyjął budżet województwa na 2020 rok. Planowane wydatki mają wynieść ok. 2 mld zł. Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowała zdecydowała większość 27 radnych, 12 było przeciw, jeden wstrzymał się od głosu. Największą część budżetu stanowią środki na transport i komunikację – to kręgosłup rozwoju regionu. – Zwiększono środki na kulturę, ponieważ ta dziedzina wymaga nakładów, a także na ochronę zdrowia, gdzie spora część to środki na inwestycje w nasze szpitale. Istotny wpływ na kształt budżetu, podobnie jak w latach ubiegłych, stanowią środki europejskie. Budżet daje gwarancję, że w najbliższych latach będziemy dalej dynamicznie rozwijać województwo z korzyścią dla mieszkańców” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Wydatki w przyszłorocznym budżecie mają wynieść 1,954 mld zł, dochody natomiast 1,823 mld zł. Budżet mają zrównoważyć przychody w kwocie 243,2 mln zł. Mają być one pokryte głównie kredytem bankowym w wysokości ok. 196,7 mln zł. W 2020 roku największe środki finansowe zostaną przeznaczone na transport i łączność (ok. 834 mln zł), kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego (199,5 mln zł), oświatę i wychowanie (115,5 mln zł), edukacyjną opiekę wychowawczą (175,4 mln zł), kulturę fizyczną (37,3 mln zł) oraz ochronę zdrowia (ok. 88,2 mln zł). Na organizację pasażerskich przewozów kolejowych przez Koleje Śląskie i Przewozy Regionalne w 2020 roku Województwo Śląskie planuje przeznaczyć ok. 194,9 mln zł. W kwocie tej 1,2 mln zł pochodzi z miast Rybnika i Wodzisławia Śląskiego, 6 mln zł z Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii oraz 5,7 mln zł z Funduszu Kolejowego na remont taboru.

Na inwestycje na drogach wojewódzkich realizowanych przez ZDW zarezerwowano w budżecie ok. 446,8 mln zł. Ponad 322,9 mln zł (w tym 212,8 mln zł środków unijnych) przeznaczono na realizację działania 6.1 Drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
Jedną z największych inwestycji, na którą zapisano środki w budżecie województwa śląskiego jest projekt przebudowy Planetarium Śląskiego w Chorzowie. Na modernizację i rozbudowę tego obiektu przeznaczono 131 mln zł.

W przyszłorocznym budżecie przewidziano 1 mln zł dotacji celowych na zapewnienie bezpieczeństwa w górach i na wodzie przez jednostki ratownictwa, a także 3 mln zł na wsparcie Ochotniczych Straży Pożarnych. W rezerwie celowej budżetu województwa śląskiego zaplanowano też środki w wysokości 10 mln zł, na sfinansowanie zadań wybranych w ramach I edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego oraz zarezerwowano 3 mln zł na Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka”.