Raciborski pośredniak otrzymał środki na szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał ponad 600 tysięcy złotych na organizację szkoleń dla pracodawców i pracowników zgodnie z priorytetami wskazanymi przez Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii. Środki pochodzą z  Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021:

1. wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;
2. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;
3. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;
5. wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;
6. wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;
7. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;
8. wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych;
9. opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Termin naboru wniosków: od 08.02.2021 r. do 09.02.2021 r. 

Wniosek wraz z kompletem załączników w opisanej zaklejonej kopercie w terminie wskazanym powyżej należy wrzucić do skrzynki na korespondencję umieszczonej na drzwiach z tyłu budynku Powiatowego Urzędu Pracy lub złożyć w Kancelarii Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu w godzinach od 7.30 do 14.30.

Za datę złożenia wniosku uznaje się dzień wpływu do urzędu !

W sytuacji, kiedy kwota pozytywnie rozpatrzonych wniosków przekroczy kwotę wskazaną powyżej tut. urząd dopuszcza możliwość negocjacji treści wniosków, w celu ustalenia ceny usługi kształcenia ustawicznego, liczby osób objętych kształceniem ustawicznym, realizatora usługi, programu kształcenia ustawicznego lub zakresu egzaminu, z uwzględnieniem zasady zapewnienia najwyższej jakości usługi oraz zachowania racjonalnego wydatkowania środków publicznych.

Dodatkowe informacje w sprawie naboru wraz ze wzorem wniosku dostępne są na stronie Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, pod adresem: https://bit.ly/3c4JTxT