Przekształcenie gruntów-magistrat wyjaśnia problem

W związku z chaosem medialnym dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do gminy docierają liczne zapytania mieszkańców, zupełnie zdezorientowanych w tym temacie. Raciborski magistrat w sposób bardzo uproszczony postanowił wyjaśnić ten problem.

1. Przekształceniem na własność objęte są wyłącznie grunty zabudowane budynkami mieszkaniowymi – jednorodzinnymi i wielorodzinnym.
2. Opłata za użytkowanie wieczyste w dotychczasowej wysokości stanie się „opłatą przekształceniową”.
3. Opłata ta, jak wspomniano równa dotychczasowej opłacie za użytkowanie wieczyste, płatna będzie przez 20 lat.
4. Przekształcenie następuje z dniem 1 stycznia 2019r. z mocy samego prawa.
Ustawa wymaga jednak aby właściwy organ gminy wydał zaświadczenie potwierdzające fakt uzyskania własności. Zaświadczenia wydawane będą bez obowiązku składania jakichkolwiek wniosków. Gmina na ich wydanie ma 1 rok, liczony od 1 stycznia 2019r.
Osoby, które pilnie potrzebują potwierdzenia przekształcenia praw w formie zaświadczenia z powodu chęci np. kupna-sprzedaży nieruchomości mieszkalnej mają prawo złożyć w urzędzie wniosek o wydanie zaświadczenia w trybie pilnym.
Gmina ma obowiązek zrealizować taki wniosek w ustawowym terminie, 4 miesięcy od daty jego złożenia. Te zaświadczenia wydawane w przyśpieszonym trybie obciążone są opłatą skarbową w wysokości 50,-zł.
5. „Opłata przekształceniowa”, równa dotychczasowej opłacie rocznej za użytkowanie wieczyste będzie płatna do 31 marca każdego roku. Można ją też zapłacić jednorazowo. Jednorazowa opłata stanowi iloczyn dwudziestu opłat przekształceniowych.

Przykład:

1. dotychczasowa opłata za użytkowanie wieczyste płatna do 31 marca każdego roku wynosi 100,-zł. Aktualnie będzie to „opłata przekształceniowa”, wynosząca również 100,-zł, płatna do 31 marca każdego roku, ale już nie przez cały okres wieczystego użytkowania (99 lat) ale 20 lat.

2. tę opłatę „przekształceniową” można zapłacić jednorazowo, wyniesie ona wówczas 100,-zł x 20 = 2000,- zł.

Podkreślić należy, że opłaty dotyczą wyłącznie gruntów, ponieważ co do zasady budynki i lokale posadowione na gruncie objętym użytkowaniem wieczystym, stanowią własność użytkownika wieczystego.

Reasumując:

Użytkownicy wieczyści aby przekształcić swoje prawo, do momentu otrzymania zaświadczenia nie muszą robić nic.

Prawo ich własności, co do gruntu zostanie ujawnione w księdze wieczystej na wniosek gminy. W księdze ujawnione zostanie również roszczenie o zapłatę opłaty przekształceniowej.
W przypadku zbycia nieruchomości, obowiązek regulowania opłat przekształceniowych przechodzi na nabywcę.

Po otrzymaniu zaświadczenia należy uiścić pierwszą opłatę przekształceniową, w terminie najpóźniej do 29 lutego 2020r.

Sprawy związane z przekształceniem użytkowania wieczystego we własność prowadzi Wydział Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miasta w Raciborzu, pok.218 i 219 II piętro tel. 32 755-06-69 i 32 755-06-50.