Projekt poprawi jakość kształcenia w raciborskich szkołach

Miasto Racibórz pozyskało fundusze na program poprawiający efektywność kształcenia ogólnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. To projekt z którego skorzystają uczniowie raciborskich szkół. Podobny projekt od zeszłego roku prowadzony jest w raciborskich przedszkolach.

Pozyskane w wyniku dofinansowania środki wynoszą 2 795 553 zł. Co stanowi aż 90% wydatków na poprawę efektywności kształcenia ogólnego i doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli.

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji kluczowych 1001 uczniów (496 dziewczynek, 505 chłopców) poprzez stworzenie warunków poprawy jakości i efektywności nauczania w wyniku realizacji zajęć dodatkowych (dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, metodą eksperymentu i specjalistycznych), doposażenie 10 szkół podstawowych oraz wsparcie w postaci szkoleń 160 nauczycieli (141 kobiet i 19 mężczyzn), zgodnie z diagnozą przeprowadzoną w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, w roku szkolnym 2020/2021 i 2021/2022.

Grupę docelową stanowią uczniowie szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Racibórz, ich rodzice oraz nauczyciele, jak również szkoły, która zostaną objęte wsparciem w postaci doposażenia w pomoce dydaktyczne, wyposażenia pracowni przedmiotowych oraz zakup specjalistycznego sprzętu do rozpoznawania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Pozyskane środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny)dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego. Ogólna wartość projektu wynosi 3 106 170 zł.