Pracodawco, złóż wniosek i popraw bezpieczeństwo pracy

Pracodawcy mogą składać już wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy oraz zmniejszą oddziaływanie szkodliwych czynników. Wnioski można składać już od 27 lipca. To, jaką kwotę dofinansowania otrzyma dana firma, zależy od wartości zgłoszonego projektu oraz liczby osób, za które przedsiębiorca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne. Mówi Beata Kopczyńska z ZUS w Rybniku.

Najwięksi pracodawcy, czyli ci  zgłaszający co najmniej 250 osób do ubezpieczeń społecznych, mogą uzyskać dofinansowanie nawet w wysokości 500 tys. zł.

Na konkurs przeznaczono łącznie 50 mln zł.

Wniosek należy złożyć w formie papierowej i elektronicznej. Jego rozpatrzenie jest dwuetapowe. Najpierw podlega on ocenie formalnej przez ZUS, czyli sprawdzeniu kompletności i poprawności złożonych dokumentów, a następnie wniosek jest oceniany merytorycznie. W tym przypadku sprawdzają go eksperci z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

Nie każda firma może wziąć udział w konkursie. Nie można zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenia zdrowotne oraz z opłacaniem podatków. Firma nie może też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem. Z konkursu nie może skorzystać przedsiębiorca, który otrzymał już w ciągu ostatnich 3 lat dofinansowanie z ZUS lub został w tym czasie zobowiązany do jego zwrotu. Pytania lub wątpliwości dotyczące konkursu można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres e-mail: konkurs@zus.pl.