Pomoce naukowe dla dzieci z pieczy rodzinnej i zastępczej

Powiat Raciborski zakupił 154 laptopy z oprogramowaniem, 5 tablic interaktywnych oraz 7 projektorów multimedialnych za kwotę ponad 450 tysięcy zł. W ramach projektu dzieci przebywające w pieczy rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej w okresie trwającej epidemii COVID-19, oprócz pomocy naukowych otrzymają również środki ochrony osobistej.

Wszystko dzięki pozyskanemu wsparciu w ramach realizacji projektu Wojewody Śląskiego „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014 – 2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.