Opolski ZUS wypłaca odszkodowania

Jeśli twoje zatrudnienie jest legalne i jesteś zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego w ZUS, to w razie wypadku przy pracy możesz ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie. – Żeby otrzymać pieniądze osoba poszkodowana musi złożyć wniosek oraz dołączyć protokół powypadkowy – informuje Sebastian Szczurek z ZUS w Opolu.

Obecnie 1 procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wynosi  1133 złote. Większość odszkodowań trafia do osób „na etacie” czyli aktywnych zawodowo na podstawie umowy o pracę.

O jednorazowe odszkodowania mogą się ubiegać także uprawnieni członkowie rodziny osoby zmarłej w wyniku wypadku przy pracy czy choroby zawodowej Dokumenty potrzebne do wypłacenia jednorazowego odszkodowania powinien w imieniu  poszkodowanego złożyć pracodawca (płatnik składek).

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą to zrobić osobiście, pisemnie lub ustnie do protokołu w dowolnej placówce ZUS albo wysłać dokumenty drogą pocztową. Tym osobom kartę wypadku sporządzi ZUS. Wniosek o odszkodowanie rozpatruje jednostka ZUS właściwa ze względu na miejsce zamieszkania osoby, która uległa wypadkowi

Czy ZUS może odmówić odszkodowania?

ZUS może odmówić wypłaty odszkodowania, gdy na przykład, gdy wnioskodawca umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa naruszył przepisy o ochronie życia i zdrowia. Ponadto gdy udowodniono, że to była jedyna przyczyna wypadku. Również w sytuacji, gdy pracownik przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku, ponieważ był nietrzeźwy, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. Odmowa wypłaty świadczenia nie będzie dotyczyła członków rodziny ubezpieczonego, którzy w takich przypadkach zachowują prawo do świadczeń.