Naukowcy przedstawili wnioski po konferencji w Zakrzowie

W siedzibie Przedsiębiorstwa Rolno –Przemysłowego AGROMAX w Raciborzu podsumowano III Konferencję Naukowo – Techniczną „Jak ratować polskie rolnictwo przed skutkami suszy”. Naukowcy o problemie niedoboru wody w Polsce debatowali pod koniec lutego w Zakrzowie. „Zjawisko suszy powinno być wpisane w codzienny harmonogram naszych działań w takich obszarach jak: polityka rolna, jednostki doradcze czy uczelnie”. To tylko jeden z wielu wniosków, które zaprezentował prof. dr hab. inż. Marek Ryczek z Akademii Rolniczej w Krakowie.

Zakres gospodarczych, środowiskowych i ekonomicznych skutków suszy oraz społeczne zapotrzebowanie, stwarza konieczność utworzenia „Narodowego programu walki z suszą”.

Skutki suszy przełożą się na radykalne zmiany w każdej dziedzinie, gdyż dostęp do wody i żywności to jeden najważniejszych i podstawowych aspektów funkcjonowania społeczeństwa. Już teraz wiadomo, że może zabraknąć niektórych warzyw i owoców.

Pozostałe wnioski, do których doszli naukowcy po konferencji w Zakrzowie:

Susza jest problemem socjo-ekonomicznym. Rysuje się konieczność współpracy na poziomie regionalnym Czech, Polski i Słowacji pomiędzy jednostkami naukowo-badawczymi i samorządowymi w celu wymiany doświadczeń każdego z tych krajów.

Obowiązująca w Polsce Ustawa Prawo Wodne największy nacisk kładzie na realizację Planu Przeciwdziałania Skutkom Suszy, który Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje we współpracy z właściwymi resortami.

Przygotowanie polskiego rolnictwa na nadchodzące zmiany klimatyczne jest pilnie potrzebne i wymaga zaangażowania nie tylko administracji rządowej i samorządowej, ale również samych użytkowników wód, których decyzje wpływają na ilość i jakość wody na obszarach wiejskich.

Rolnictwo może realizować lepsze wykorzystanie zasobów wody opadowej poprzez ograniczenie odpływu powierzchniowego i wgłębnego, wykorzystanie pojemności wodnej profilu i zmniejszenie nieprodukcyjnego parowania z powierzchni gleby. W sumie zabiegi rolnicze są w stanie do pewnego stopnia wpływać na wszystkie elementy bilansu wodnego gleby: przychód, rozchód i retencję.

Ograniczenie odpływu powierzchniowego i ułatwienie wsiąkania wody w głąb profilu na glebach ciężkich można osiągnąć przez poprawne stosowanie zabiegów agrotechnicznych: płytszej podorywki, głęboszowania, uprawy bezorkowej z pogłębiaczem, powodujących likwidację nadmiernego zagęszczenia podłoża (podeszwy płużnej).

Należy zwrócić szczególną uwagę na konieczność zintegrowania nawożenia z zawartością wody w glebie. Niewłaściwe stosunki powietrzno-wodne w glebie w połączeniu z nieprawidłowym nawożeniem mogą spowodować spadek plonu i wtórne pogorszenie żyzności gleby.

Wnioskuje się o nie wprowadzanie administracyjnych, zbyt szczegółowych regulacji prawnych w celu ograniczenia niekorzystnych zapisów, dla sprawnego funkcjonowania przedsiębiorstw rolnych i leśnych w Polsce (dotyczy m.in. terminów nawożenia oraz kwestii poplonów).

Wnioski opracował zespół w składzie:
prof. dr hab. inż. Krzysztof Ostrowski
prof. dr hab. inż. Marek Ryczek
dr inż. Edyta Kruk
dr inż. Ryszard Bandurowski
dr inż. Krzysztof Gawęcki