Fatalne warunki na drogach. Opady śniegu i gołoledź

Raciborski magistrat apeluje do kierowców o ostrożność. Na drogach zalega błoto pośniegowe. Urząd informuje również do kogo należy zimowe utrzymanie chodników i dróg.

Trwają intensywne opady śniegu. Drogowcy mają co robić. Apelujemy do kierowców o ostrożną jazdę. Zwolnijmy!

Jak zorganizowany jest podział zadań w gminie Racibórz w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników?

– za organizowanie i wykonanie akcji zimowej na drogach, placach, chodnikach i parkingach gminnych, na ścieżkach i alejkach w parkach i na skwerach gminnych, targowiskach miejskich, przystankach komunikacji zbiorowej odpowiedzialne jest Przedsiębiorstwo Komunalne
– za odśnieżanie, posypywanie gołoledzi i likwidację skutków zimy na terenach administrowanych przez MZB – odpowiada Miejski Zarząd Budynków
– zapewnienie prawidłowego funkcjonowania urządzeń wodociągowych  i kanalizacyjnych (zasuwy, hydranty, kraty kanalizacyjne itp.) oraz odwodnienia wiaduktów PKP – to obowiązki Raciborskich Wodociągów Sp. z o.o.
– Przedsiębiorstwo Robót  Drogowych sp. z o.o. odpowiada za zapewnienie należytego stanu technicznego dróg, chodników, parkingów i innych terenów  należących do gminy.
– egzekwowanie od odpowiedzialnych osób i podmiotów obowiązków w zakresie oczyszczania ze śniegu i lodu ulic i chodników oraz usuwanie śniegu z obiektów – to zadania Straży Miejskiej
– Biuro Zarządzania Kryzysowego  – odpowiada za ostrzeganie i alarmowanie ludności o zagrożeniach

Jaka kolejność odśnieżania?

W związku z wydanym przez Prezydenta Miasta Zarządzeniem NR 982/2020 z dnia 13 listopada 2020 r. w sprawie organizacji akcji zimowej na terenie miasta Racibórz w sezonie 2020/2021, przypominamy, że zimowe utrzymanie dróg gminnych i chodników odbywa się z podaną w załączonym dokumencie kolejnością odśnieżania.

Obowiązki właścicieli i zarządców nieruchomości

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Ustawą o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach oraz Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Racibórz, właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Na właścicielach i zarządcach nieruchomości ciąży także obowiązek odśnieżania dachów. Szczególną uwagę należy zwrócić na obiekty tymczasowe, budynki wielkopowierzchniowe, m.in. hipermarkety, hale targowe, sportowe i magazyny.

Nie za wszystkie drogi w mieście odpowiada gmina

Warto pamiętać, że w mieście poza drogami gminnymi ( tj. 69% wszystkich dróg publicznych), 25% dróg stanowią drogi powiatowe i wojewódzkie, za których zimowe utrzymanie odpowiadają Powiatowy i Wojewódzki Zarząd Dróg, a także 6% (blisko 10 kilometrowy odcinek) to droga krajowa 45 – zarządcą jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Całodobowy dyżur pogotowia akcji

Całodobowy dyżur pogotowia akcji zimowej prowadzi Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o. w Raciborzu ul. Adamczyka 10, tel. 032 415-34-24 wew. 133, po godzinie 15.00 – 032 415-34-24 wew. 150 lub tel. kom. 509-103-848.