Dodatkowe utrudnienia na Piaskowej/Rybnickiej w Raciborzu

Dziś i jutro (3 i 4.02) prowadzone będą prace awaryjne na skrzyżowaniu ulic Piaskowej i Rybnickiej w Raciborzu. Jak informuje wykonawca, z powodu zagrożenia zalaniem placu budowy, konieczne jest przeprowadzenie w tym miejscu prac na sieci wodociągowej.

Strabag Infrastruktura Południe Sp. z o.o. – Wykonawca robót na zadaniu p.n. „Budowa regionalnej drogi Racibórz – Pszczyna na odcinku od włączenia do DK 45 w Gminie Rudnik do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik – etap 4 i etap 5 wschodnia obwodnica Raciborza”, informuje o potrzebie wprowadzenia w dniu 03.02.2021 awaryjnego trybu realizacji robót na sieci wodociągowej zlokalizowanej w pasie drogowym ul. Rybnickiej w Raciborzu.

Termin funkcjonowania zgłoszonej awaryjnej organizacji ruchu: 03 – 04.02.2021 (2 dni) z uwzględnieniem zakończenia robót i likwidacji strefy robót po każdej dniówce roboczej. Wykonawca powiadomi Zarządcę drogi o zakończeniu w/w robót awaryjnych.

Istniejący wodociąg koliduje z przebiegiem kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę z terenu budowy ronda zlokalizowanego w bezpośrednim sąsiedztwie skrzyżowania Rybnicka /Piaskowa. Brak możliwości odprowadzenia wody generuje ryzyko nawodnienia i destrukcji w-w konstrukcyjnych pasa drogowego ul. Rybnickiej przylegającego do placu budowy ronda. Lokalna przebudowa kolizyjnego odcinka wodociągu na długości ok. 20 m, pozwoli na odwodnienie terenu i wyeliminowanie ryzyka destrukcji konstrukcji drogi i wyeliminowanie ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa użytkowników drogi. Strefa robót awaryjnych wymaga lokalnego zajęcia pasa jezdni ul. Rybnickiej na kierunku Racibórz -Rybnik.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników drogi i bezkolizyjnego funkcjonowania ruchu pojazdów – zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na czas realizacji robót w trybie awaryjnym. Tymczasowa organizacja ruchu zabezpieczy strefę robót zlokalizowaną w pasie ul. Rybnickiej na kierunku Racibórz-Rybnik z uwzględnieniem wahadłowego ruchu pojazdów sterownego ręcznie przez osoby uprawnione do kierowania ruchem.

Poniżej mapka ze schematem organizacji ruchu na czas prowadzonych prac: