Czy student może dorabiać bez ograniczeń? Co ze składkami?

 

Przerwa w roku akademickim to okazja, by dorobić. Takie plany ma wielu opolskich studentów. Czy pracodawca powinien opłacać za studentów składki w ZUS oraz czy studenci mogą dorabiać bez ograniczeń, na te pytania odpowiada rzecznik prasowy ZUS w Opolu Sebastian Szczurek.

Jest jednak małe „ale”. Umowa o dzieło oraz umowa zlecenie ze studentem przed 26 rokiem życia skutkuje tym, że pracującemu żakowi nie przysługują świadczenia z ubezpieczeń społecznych, na przykład zasiłek chorobowy.

Pracodawcy powinni pamiętać, że zwolnienie z opłacania składek dotyczy osób, które mają status studenta, a ten przysługuje od dnia przyjęcia w poczet studentów do dnia złożenia egzaminu dyplomowego bądź skreślenia z listy studentów.

Tu składki trzeba opłacić

Opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe) jest dla pracodawcy obowiązkiem jeśli strony podpisują umowę o pracę. W tej sytuacji nie ma znaczenia wiek zatrudnionego studenta. Podobnie jest ze składką na ubezpieczenie zdrowotne. Zatrudniający,  w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy powinien zgłosić to w ZUS.

Czy umowa o pracę oznacza dla studenta jakieś profity? Zyskiem dla takiego studenta jest to, że składkami  jest zasilane jego indywidualne konto w ZUS, a przez to buduje swój kapitał na przyszłość. Po prostu odkłada na emeryturę. Dodatkowo, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych w konkretnych okolicznościach daje gwarancję korzystania z zasiłku chorobowego, macierzyńskiego czy opiekuńczego. Ponadto umowa o pracę to przywileje w postaci prawa do urlopu oraz wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowychSebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Dorabianie z limitami

Studenci, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, powinni mieć świadomość, że w ich przypadku są granice uzyskiwania przychodów z pracy. Ich przekroczenie może spowodować, że kwota otrzymywanej renty zostanie zmniejszona albo całkowicie zawieszona.

– To czy ZUS zmniejszy lub zawiesi rentę rodzinną, zależy od wysokości przychodów osiąganych
z tytułu zatrudnienia albo innej działalności, która podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie świadczenia będzie miał przychód na przykład z umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o dzieło zawartej z własnym pracodawcąSebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Wyjątek stanowi umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem do 26. roku życia, która nie rodzi obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To oznacza,
że przychody osiągane z takiej  umowy co do zasady nie są wliczane do limitu przychodów od których zależy zmniejszenie lub zawieszenie renty rodzinnej. Przychód będzie miał znaczenie wtedy, gdy student wykonuje umowę zlecenia dla firmy, w której jednocześnie jest pracownikiem.

Progi

Aby nie narazić się na zmniejszenie renty rodzinnej, przychód nie może przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Od 1 czerwca do końca sierpnia 2022 r. jest to kwota 4364,70 zł brutto. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, czyli od czerwca 8105,80 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną rentę.

Jeśli pensja studenta, pobierającego rentę rodzinną, przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (4364,70 zł), ale nie będzie wyższa niż 130 proc. tego wynagrodzenia (8105,80 zł), to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia, lecz nie więcej niż o kwotę maksymalnego zmniejszenia. W przypadku renty rodzinnej dla jednej osoby to kwota 588,19 zł.

Gdy do renty rodzinnej uprawnionych jest więcej osób, to z tytułu przekroczenia granicznych kwot przychodu zmniejszeniu lub zawieszeniu ulega tylko część świadczenia przysługująca osobie osiągającej dodatkowe przychody.