Będą światła i nowe chodniki przy DK45 w Krzyżanowicach

Sygnalizacja świetlna i nowe chodniki pojawią się w Krzyżanowicach – informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Chodniki powstaną wzdłuż Drogi Krajowej numer 45 w Krzyżanowicach i Roszkowie, z kolei w samych Krzyżanowicach, tuż przy pałacu Książąt Lichnowskich, zamontowana zostanie sygnalizacja świetlna. Od chwili podpisania umowy wykonawca będzie miał 40 tygodni na realizację tego zadania.

Zamówienie obejmuje budowę wzbudzanej drogowej sygnalizacji świetlnej w rejonie przedszkola w Krzyżanowicach oraz doposażenie istniejącego przejścia dla pieszych w rejonie skrzyżowania z DW936 w Krzyżownicach o podświetlony i wyniesiony nad przejście dla pieszych znak D6 „przejście dla pieszych”. Będzie on wyposażony w pulsującą sygnalizację ostrzegawczą w kolorze żółtym. Ponadto zostaną wybudowane chodniki po lewej i prawej stronie drogi krajowej zarówno w Roszkowie jak i Krzyżanowicach oraz chodnik w poziomie jezdni na przedłużeniu ciągu pieszo-rowerowego w Krzyżanowicach. W ramach budowy chodników w miejscowościach Roszków i Krzyżanowice przekrój drogowy DK45 zostanie zmieniony na przekrój półuliczny dzięki obramowaniu jezdni krawężnikami. Wzdłuż chodnika od strony rowu zaprojektowano wygrodzenie ochronne w postaci balustrady.

GDDKiA wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie nie dłuższym niż 40 tygodni, licząc od daty podpisania umowy. Do czasu realizacji nie będzie się wliczało okresu zimowego tj. od 16 grudnia do 15 marca. Termin realizacji robót stanowi jedno z kryterium wyboru oferty.

Realizacja tej i kolejnych inwestycji poprawiających bezpieczeństwo na drogach jest możliwa, dzięki rządowemu Programowi Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej na lata 2021-2024. Głównym celem Programu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach krajowych zarządzanych przez GDDKiA. Celami szczegółowymi są ochrona uczestników ruchu oraz zapewnienie infrastruktury drogowej, mającej wpływ na wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez redukcję liczby wypadków i ich ofiar. Realizacja zadań w ramach Programu umożliwi eliminację realnych i potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego, a w połączeniu z zadaniami realizowanymi w ramach Programu Budowy Dróg Krajowych (PBDK), pozwoli docelowo na zmniejszenie liczby odcinków niebezpiecznych. Program wskazuje źródła finansowania oraz określa zakres rzeczowy zadań przewidywanych do realizacji. Jest spójny ze Strategią na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, Strategią Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku oraz komplementarny z działaniami realizowanymi w ramach PBDK.