Ekspresowa giełda pracy

gielda

Analizy ekonomiczne rynku pracy obejmują głównie czynniki determinujące popyt na pracę (czyli zapotrzebowanie na pracę zgłaszane przez przedsiębiorstwa) oraz podaż pracy (ilość osób chętnych do pracy). To właśnie popyt na pracę i podaż pracy decydują o liczbie osób pracujących i liczbie bezrobotnych. Według Narodowego Banku Polskiego problemem w naszym kraju jest nie tylko wysokie bezrobocie, ale także nim również najniższy w UE wskaźnik aktywności zawodowej ludności.

W gospodarce narodowej nie wszyscy w wieku produkcyjnym mogą lub muszą pracować: część osób nie pracuje np. z powodów osobistych – są to osoby wychowujące dzieci lub osoby uczące się). O takich osobach mówimy, iż są bierne zawodowo. Z kolei dzieci oraz osoby starsze będące na emeryturze nie należą do ludności w wieku produkcyjnym. Według definicji Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) za bezrobotnego uważa się taką osobę, która jest w wieku produkcyjnym, ale: nie pracuje, poszukuje pracy, oraz jest gotowa do podjęcia pracy. Cechy te odróżniają osobę bezrobotną od biernej zawodowo. Do tych osób między innymi kierowana jest Ekspresowa Giełda Pracy.

Część ekonomistów wskazuje, że na rynku pracy istnieją pewne niedoskonałości, szczególnie dotyczy to przepływu informacji o wolnych miejscach pracy i osobach bezrobotnych, niechęci do zmiany miejsca zamieszkania przez osoby poszukujące pracy (niska mobilność przestrzenna), niskiej skłonności bezrobotnych do nauki nowych zawodów (niska mobilność zawodowa). Jeszcze inną przyczyną występowania bezrobocia jest fakt, że część osób poszukuje nowej, lepszej pracy a inne dopiero wchodzą na rynek pracy (absolwenci). Prowadzi to do utrzymywania się stopy bezrobocia na pewnym naturalnym poziomie w danej gospodarce. Programy takie jak Ekspresowa Giełda Pracy mają na celu zaktywizować lokalny rynek pracy i dopomóc osobom poszukującym pracy.

źródło: Jacek Socha, Narodowy Bank Polski.
Ogłoszenia w Ekspresowej Giełdzie Pracy od poniedziałku do soboty o 11:40