Raciborski pośredniak pozyskał prawie 3 miliony złotych na wsparcie bezrobotnych

Decyzją Zarządu Województwa 31 Powiatowych Urzędów Pracy w regionie otrzymało dofinansowanie w wysokości ponad 127 mln zł. Otrzymane pieniądze zwiększą możliwości publicznych służb zatrudnienia na sfinansowanie działań na rzecz osób bezrobotnych powyżej 30 roku życia, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

14 czerwca z dyrektorami urzędów pracy województwa śląskiego , które otrzymały środki, spotkał się Jakub Chełstowski – Marszałek Województwa, Dariusz Starzycki – Wicemarszałek Województwa, Izabela Domogała – Członek Zarządu Województwa, Jan Kawulok – Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Marcin Flaczyński – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach.

W ramach przekazanego wsparcia Powiatowy Urząd Pracy będzie mógł sfinansować dedykowane zadania w postaci: staży, szkoleń, pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, jednorazowego wsparcia na podjęcie działalności gospodarczej.
Bezpośrednim odbiorcą wsparcia będą przede wszystkim: osoby w powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach.

Wsparcie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020 Oś Priorytetowa VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

 

PUP Racibórz