Mniejsze bonifikaty przy wykupie mieszkań w Raciborzu od 2019 roku

Zmieniają się zasady wykupu mieszkań komunalnych przez najemców w Raciborzu. Rada Miasta przyjęła uchwałę, która ogranicza wysokość bonifikat stosowanych przy sprzedaży mieszkań komunalnych. Ci którzy złożą wniosek o wykup mieszkania do 31.12.2018 roku mogą liczyć na 75% ulgę, z każdym kolejnym rokiem bonifikata będzie ulegać zmniejszeniu, osiągając wysokość 40% w roku 2021. To krok w kierunku racjonalnego gospodarowania zasobami mieszkaniowymi gminy. – Bonifikata to przywilej, więc jej nieznaczne zmniejszenie to żadna kara – zastrzega prezydent Raciborza, Mirosław Lenk.

Miasto chce kontynuować prowadzoną do tej pory politykę sprzedaży mieszkań komunalnych, a więc oferować je obecnym najemcom, jednak na nowych zasadach dotyczących wysokości udzielanych bonifikat. Na mocy przyjętej wczoraj uchwały ulga z każdym kolejnym rokiem będzie pomniejszana: w 2018 roku wynosić będzie 75%, 2019 – 60%, 2020 – 50%, 2021 – 40%, a docelowo Miasto dąży do całkowitej rezygnacji z udzielania bonifikat przy wykupie mieszkań komunalnych. To świadoma polityka gospodarowania zasobem mieszkaniowym gminy.

Z jednej strony, dzięki temu Miasto zapobiega sytuacjom, w których na takie okazyjne kupno mieszkania decyduje się osoba, której nie będzie stać później na jego utrzymanie i po kilku latach sprzeda je na wolnym rynku, wzbogacając się de facto na majątku gminnym.

Z drugiej strony, sprzedaż lokali zmniejszy udział nieruchomości gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, a tym samym wysokość środków przekazywanych przez MZB na ich fundusz remontowy. Decyzja ta w perspektywie kolejnych lat zwiększy wpływy do budżetu miasta, które będzie można przeznaczyć m. in. na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych osób znajdujących się w trudnej sytuacji mieszkaniowej.